0
0 Kč

Obchodní podmínky

1) Kupní smlouva

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje objednávka učiněná prostřednictvím webu, telefonu, faxu, nebo emailem. Při objednávce prostřednictví webu, nebo e-mailu prodávající potvrdí kupujícímu objednávku a předpokládaný termín dodání. Není-li možné objednané zboží dodat v termínu, pokusí se prodávající, se souhlasem kupujícího, zajistit náhradu za původní zboží.

Storno objednávky ze strany kupujícího: Kupující má právo stornovat objednávku, pokud prodávající není schopen objednané zboží dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od předpokládaného termínu dodání. V souladu se zákonem č.367/2000 máte jako zákazník právo do 14 dnů nepoužité zboží včetně daňového dokladu vrátit prodávajícímu na vlastní náklady. Toto právo se vtahuje pouze na fyzické osoby, nikoli na firmy s Ičem které zboží používají k obchodní nebo podnikatelské činnosti. Prodávající uhradí kupujícímu celou částku do 14 dnů od doručení zboží na adresu prodávajícího. V případě , že kupující nepřevezme zaslané zboží prodávajícím, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na přepravu zboží, které činí 350,– Kč za každou zásilku. Takto vzniklou pohledávku může prodávající předat externí společnosti za účelem vymáhání pohledávky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího: Zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o náhradě za původní zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

2) Dodávka zboží

Dodavatel-prodávající je povinen předat odběrateli zboží řádně a včas. Místo dodání je předem dohodnuté na základě potvrzené objednávky. Obvyklá doba dodání je 1–10 dní od potvrzení objednávky. U zboží na objednávku se tato doba může prodloužit. Dojde-li k takové situaci, dodavatel informuje příjemce o termínu dodání. Předáním zboží dopravci splnil dodavatel povinnost zboží dodat.

3) Ceny

Ceny jsou stanoveny podle aktuálního ceníku dodavatele (dále jen kupní cena). V případě, že po uzavření kupní smlouvy dojde ke zvýšení cen zboží subdodavatelů, je dodavatel oprávněn, po dohodě s kupujícím zvýšit ve stejném poměru kupní cenu. V ceně zboží není zahrnuta doprava zboží. Cena dopravy zboží je 100,- Kč za každou položku zboží. U pneumatik větších rozměrů, jako jsou nákladní, zemědělské a podobné bude doprava dohodnuta individuálně.

4) Platební podmínky

Odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu řádně a včas. Není-li stanoveno jinak, je povinen odběratel zaplatit kupní cenu dobírkou, při dodání zboží. Při každé dodávce zboží vystaví dodavatel fakturu, nebo daňový doklad, který zašle se zbožím (u pneumatik je daňový doklad upevněn fixační páskou pod štítkem s adresou). U objednávek netradičního zboží může prodávající požadovat zálohu, která bude odečtena z kupní ceny. Pro případ s prodlením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného uhrazení dodávaného zboží. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet dodavatele.

5) Odpovědnost za vady a reklamace

Odběratel je povinen prohlédnout zboží při převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno poškození, je v zájmu odběratele zaznamenat případné poškození v přítomnosti dopravce. Odpovědnost za škody při přepravě nese dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním převzetí zboží odběratel stvrzuje převzetí zboží v nepoškozeném stavu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené používáním. Kratší životnost nelze považovat za vadu. Záruční doba je neomezená.

Vady, které nemohly být zjištěny při příjemce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací na reklamačním protokolu, který je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího. V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn: Požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, nebo dodáním chybějícího zboží, požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vážných vad na zboží náleží odběrateli přiměřená sleva. Za vady vzniklé nesprávným užíváním prodávající neodpovídá. Za vady vzniklé při výrobě odpovídá výrobce.

6) Okolnosti vylučující odpovědnost 

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

7) Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

8) Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí dobrými mravy a českým právem, zejména ustanovením §409 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 sb., v platném znění.

Reklamace pneumatik

Reklamační formulář

 

Copyright © 2018 - http://www.levne-pneu.cz/

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací